Счетоводни услуги

Какво включва услугата?

Счетоводните услуги са традиционна дейност още от основаването на фирмата ни през 2011 год., като те са насочени както към корпоративни клиенти, така и към физически лица. Те включват комплексно обслужване,както на база на месечен абонамент, така и при необходимост на клиента:

- Създаване на счетоводна политика и сметкоплан на дружеството;
- Текущо осчетоводяване на всички фактури и изготвяне на ДДС дневници за покупки и продажби;
- Месечно изготвяне на Отчет за приходите и разходите, Баланс, Отчет на парични потоци и Оборотни ведомости;
- ДДС декларации и месечно подаване към НАП;
- Статистически отчети съгласно законовите изисквания;
- Годишни Данъчни декларации и подаването им към НАП;
- Интрастат;
- Представителство пред НАП по данъчни проверки и ревизии;
- Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
- Създаване на счетоводна база и упраление на отчитането на ДМА и НДА, Амортизационен план, Инвентарни описи, Водене на склад;
- Банкиране: откриване на разплащателни сметки на фирми, изготвяне на платежни нареждания, електронно банкиране;
- Счетоводни справки и отчети за нуждите на мениджмънта;
- Счетоводни услуги на физически лице – изготвяне на лични Годишни Данъчни Декларации и консултиране, Осигурителни декларации вкл. и на чужди граждани.