Регистрация на фирми

Какво включва услугата?

Предприемачите на наскоро регистрирани фирми в България трябва да знаят, че техните фирми ще дължат 10% данък печалба, независимо от сумата на печалбата. При загуба такъв данък не се дължи. Срокът за подаване на Годишни Данъчни Декларации за фирми е краят на м.март за предходната календарна година.

За да стартирате бизнеса си в България, ние предлагаме:

- Регистрация на фирма в Търговския Регистър, Национална Агенция по Приходите и други държавни институции – където се изисква според закона.
- Изготвяне на Учредителен Акт, Дружествен договор, Договор за управление и контрол, Пълномощни и всички други необходими документи – на български и английски, ако е необходимо.
- Съобразно нуждите на клиента – незабавна регистрация и по ЗДДС още с регистрацията на фирмата.
- Консултиране относно вида на фирмата, размера на основния капитал и основни документи на фирмата, на български и английски, ако е необходимо.
- Можем да предложим правна защита на фирмата и собствениците й, правни консултации – както по телефон, така и писмени.